1

Waar

De praktijk is gevestigd op Eikelaar 127 te Asten.
Bel 0493 315 303 om een afspraak te maken.
Of mail naar info@haptotherapie-asten.nl

Een verwijzing van een arts of specialist is niet nodig. Tijdens de
eerste bijeenkomst, de intake, maken we kennis met elkaar. We bespreken de hulpvraag en kijken of haptotherapie de juiste keuze is. Na de intake stellen we een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat het doel is en het aantal sessies dat hiervoor nodig is. De frequentie en het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag. Een gemiddelde ligt rond de 10. Een sessie duurt ongeveer een uur.

Een aantal verzekeringen heeft haptotherapie in hun aanvullende pakket opgenomen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de verzekering. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten, waarvan ik lid ben. (kijk op www.haptotherapeuten-vvh.nl/p/vergoedingenlijst )

Op alle diensten en leveringen zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

 

Algemene betalingsvoorwaarden:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door FDJ Hoendervangers, verder te noemen haptotherapeut, ten behoeve van de praktijk voor haptotherapie en coaching.

 

Deze declaraties en/of facturen voor honoraria, kosten, vergoedingen, voorschotten en leveringen, inclusief de mogelijke omzetbelasting dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

 

Blijft betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum uit en is er ook geen reclame ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum, dan is de cliŽnt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

 

Zodra de cliŽnt in verzuim verkeert, is de haptotherapeut gerechtigd over de declaraties, ingaande de vijftiende dag na factuurdatum, wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door cliŽnt verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte van de maand.

 

Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van Ä25,00 (alles exclusief omzetbelasting).